Kontrola wspólnoty mieszkaniowej

[wr_row][wr_column] Kontrola wspólnoty mieszkaniowej to prawo przysługujące każdemu jej członkowi bez ograniczeń. Ustawa o Własności Lokali, regulująca funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, mówi, że: „Art. 27. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.” oraz „Art. 29 Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.” Ustawa nie zawiera precyzyjnych regulacji w zakresie sposobu kontroli wspólnoty […]

Ustawa krajobrazowa

11 września wchodzi w życie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu potocznie zwana ustawą krajobrazową. Ustawę należy czytać łącznie z dziesięcioma ustawami, która wspomniana ustawa zmienia, czyli: – Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzono drobną zmianę o treści: “Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego […]

Nadzór nad zarządcą nieruchomości

Obecnie nie ma instytucji, która z urzędu kontroluje prawidłowość sprawowania zarządu nieruchomością (wyjątkiem jest zarząd sądowy, którego prawidłowość nadzoruje sąd). Przed deregulacją zawodu zarządcy nieruchomości można było złożyć skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, która w rozsądnym czasie była w stanie odnieść się do zarzutów stawianych zarządcy nieruchomości. Obecnie po deregulacji nie […]

Aktualna wartość odtworzeniowa

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim wartość odtworzeniowa dla miasta Poznania wynosi obecnie 7313 zł/m², a dla województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem m. Poznania) 4623 zł/m². Wyżej wymienione wartości obowiązują od 01.04.2022 do […]