Jeśli dokucza Ci głośne sąsiedztwo?

Możliwość komentowania Jeśli dokucza Ci głośne sąsiedztwo? została wyłączona

Kupiliście mieszkanie, jesteście najemcami, mieszkacie i chcecie czuć się komfortowo i bezpiecznie w Waszych „czterech ścianach”, ale  Wasz spokój zakłócają hałaśliwi sąsiedzi. Dla jednych najlepszym odpoczynkiem jest cisza i dobra książka, a dla innych spotkania z przyjaciółmi, słuchanie muzyki i to czasami tak, że słyszą to wyraźnie sąsiedzi. Jak więc pogodzić tak odmienne oczekiwania?

Co zrobić jeżeli nasz sąsiad jest uciążliwy?

Po pierwsze zachęcamy do rozmowy z sąsiadami w celu przedstawienia problemu i dyskomfortu jaki wam towarzyszy podczas słuchania sąsiedzkich hałasów. W większości przypadków udaje się znaleźć sposób na pogodzenie interesów obu stron.

Jeżeli nie przynosi to efektu możecie podjąć działania, które przedstawiamy poniżej.

Właściciele lokali, których dotyczy to zjawisko, w sytuacji kiedy kierowane przez nich prośby są niewystarczające, powinni każdorazowo zgłaszać na Policję zdarzenia dotyczące zakłócania ciszy i porządku domowego. Zgłaszając takie zdarzenie telefonicznie powinno się  prosić o natychmiastową interwencję patrolu policyjnego.

Policja w pierwszej kolejności przeprowadza rozmowę ze zgłaszającymi, aby utwierdzić się w przekonaniu do jakiego typu naruszeń dochodzi. Czy jest to głośna muzyka, głośne rozmowy, czy hałas wywołany przez uderzanie przedmiotów np. w przypadku prowadzenia działalności warsztatowych. Po zweryfikowaniu źródła i rodzaju hałasu należy skierować Policjantów bezpośrednio pod drzwi lokalu, z którego dochodzą uciążliwe dźwięki.
Jeżeli drzwi lokalu zostaną otwarte Policji, powinni oni wylegitymować i spisać wszystkie osoby, które przebywają w lokalu i zarazem dopuściły się zakłóceń. Zgłaszający powinien wymóc na interweniujących policjantach, aby w protokole z czynności Policjanci opisali charakter zakłóceń jakie dochodzą z danego lokalu już w trakcie przeprowadzanej interwencji. Wówczas bowiem „poszkodowany” będzie mógł wnieść o ukaranie sprawców zakłóceń bezpośrednio u interweniujących policjantów.

Kiedy konieczna jest wizyta w komisariacie?

W przypadku, kiedy sprawcy nie otworzą drzwi do lokalu lub zakwestionują żądania Policji w zakresie zachowania ciszy domowej, zgłaszający powinien na drugi dzień udać się do właściwego terytorialnie komisariatu policji i w związku z danym zajściem złożyć zeznania do protokółu opisując całą sytuacje związaną z zakłócaniem porządku i następnie domagać się ukarania sprawców. Policja, po przesłuchaniu sprawców, którzy najprawdopodobniej będą kwestionować zarzucany im czyn, sporządza wniosek o ukaranie do Sądu Karnego, wówczas Policja przesyłając wniosek  o ukaranie do Sądu powinna jednocześnie powiadomić o tym fakcie zgłaszającego zdarzenie, i pouczyć go, że w terminie 7 dni od odebrania tej informacji ma możliwość zgłoszenia na piśmie już bezpośrednio do Sądu Karnego oświadczenia, iż chce występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy obok oskarżyciela publicznego tj. danego Komendanta Policji.

Sprawa w Sądzie Karnym

Po tym jak sprawa trafi do Sądu Karnego zostanie wyznaczona rozprawa, na której każda ze stron musi dowodzić swoich racji; zatem to na oskarżycielu posiłkowym spoczywa w praktyce sądowej obowiązek udowodnienia, że sprawcy dopuścili się zarzucanego im czynu; oskarżyciel posiłkowy powinien powoływać więc świadków tego zdarzenia, tj. swoich domowników, sąsiadów, a także wnosić o przesłuchanie interweniujących policjantów.
Jeżeli Sąd podzieli stanowisko oskarżyciela wyda wyrok, w którym uzna, iż obwinieni dopuścili się zarzucanego im czynu, w praktyce wymierza najczęściej karę grzywny. Jeżeli zachowania dotyczące zakłócania ciszy nocnej będą się powtarzały powyższą procedurą należy rozpoczynać ponownie, ale każda kolejna sprawa będzie dotyczyła nowego czynu.

Sprzedaż lokalu w drodze licytacji

Przechodząc na grunt prawa cywilnego to wskazać należy, iż wspólnota mieszkaniowa zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o własności lokali ma możliwość domagania się w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w sytuacji kiedy właściciel lokalu długotrwale zalega z zapłatą opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym – w tej sytuacji im więcej korzystnych wyroków karnych stwierdzających, że właściciel danego lokalu lub osoby którym umożliwia korzystanie z tego lokalu, dopuściły się zarzucanego im czynu naruszenia ciszy domowej, tym następnie skuteczniej jest przeprowadzić procedurę sprzedaży przymusowej takiego lokalu na podstawie w/w przepisu art. 16.

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony