Jeśli dokucza Ci głośne sąsiedztwo?

Możliwość komentowania Jeśli dokucza Ci głośne sąsiedztwo? została wyłączona

Kupiliście mieszkanie, jesteście najemcami, mieszkacie i chcecie czuć się komfortowo i bezpiecznie w Waszych „czterech ścianach”, ale  Wasz spokój zakłócają hałaśliwi sąsiedzi. Dla jednych najlepszym odpoczynkiem jest cisza i dobra książka, a dla innych spotkania z przyjaciółmi, słuchanie muzyki i to czasami tak, że słyszą to wyraźnie sąsiedzi. Jak więc pogodzić tak odmienne oczekiwania?

Po po pierwsze zachęcamy do rozmowy z sąsiadami w celu przedstawienia problemu i dyskomfortu jaki wam towarzyszy podczas słuchania sąsiedzkich hałasów. W większości przypadków udaje się znaleźć sposób na pogodzenie interesów obu stron.

Jeżeli nie przynosi to efektu możecie podjąć działania, które przedstawiamy poniżej.

Właściciele lokali, których dotyczy to zjawisko, w sytuacji kiedy kierowane przez nich prośby są niewystarczające, powinni każdorazowo zgłaszać na Policję zdarzenia dotyczące zakłócania ciszy i porządku domowego. Zgłaszając takie zdarzenie telefonicznie powinno się  prosić o natychmiastową interwencję patrolu policyjnego.

Policja w pierwszej kolejności przeprowadza rozmowę ze zgłaszającymi, aby utwierdzić się w przekonaniu do jakiego typu naruszeń dochodzi. Czy jest to głośna muzyka, głośne rozmowy, czy hałas wywołany przez uderzanie przedmiotów np. w przypadku prowadzenia działalności warsztatowych. Po zweryfikowaniu źródła i rodzaju hałasu należy skierować Policjantów bezpośrednio pod drzwi lokalu, z którego dochodzą uciążliwe dźwięki.
Jeżeli drzwi lokalu zostaną otwarte Policji, powinni oni wylegitymować i spisać wszystkie osoby, które przebywają w lokalu i zarazem dopuściły się zakłóceń. Zgłaszający powinien wymóc na interweniujących policjantach, aby w protokole z czynności Policjanci opisali charakter zakłóceń jakie dochodzą z danego lokalu już w trakcie przeprowadzanej interwencji. Wówczas bowiem „poszkodowany” będzie mógł wnieść o ukaranie sprawców zakłóceń bezpośrednio u interweniujących policjantów.

W przypadku, kiedy sprawcy nie otworzą drzwi do lokalu lub zakwestionują żądania Policji w zakresie zachowania ciszy domowej, zgłaszający powinien na drugi dzień udać się do właściwego terytorialnie komisariatu policji i w związku z danym zajściem złożyć zeznania do protokółu opisując całą sytuacje związaną z zakłócaniem porządku i następnie domagać się ukarania sprawców. Policja, po przesłuchaniu sprawców, którzy najprawdopodobniej będą kwestionować zarzucany im czyn, sporządza wniosek o ukaranie do Sądu Karnego, wówczas Policja przesyłając wniosek  o ukaranie do Sądu powinna jednocześnie powiadomić o tym fakcie zgłaszającego zdarzenie, i pouczyć go, że w terminie 7 dni od odebrania tej informacji ma możliwość zgłoszenia na piśmie już bezpośrednio do Sądu Karnego oświadczenia, iż chce występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy obok oskarżyciela publicznego tj. danego Komendanta Policji.

Po tym jak sprawa trafi do Sądu Karnego zostanie wyznaczona rozprawa, na której każda ze stron musi dowodzić swoich racji; zatem to na oskarżycielu posiłkowym spoczywa w praktyce sądowej obowiązek udowodnienia, że sprawcy dopuścili się zarzucanego im czynu; oskarżyciel posiłkowy powinien powoływać więc świadków tego zdarzenia, tj. swoich domowników, sąsiadów, a także wnosić o przesłuchanie interweniujących policjantów.
Jeżeli Sąd podzieli stanowisko oskarżyciela wyda wyrok, w którym uzna, iż obwinieni dopuścili się zarzucanego im czynu, w praktyce wymierza najczęściej karę grzywny. Jeżeli zachowania dotyczące zakłócania ciszy nocnej będą się powtarzały powyższą procedurą należy rozpoczynać ponownie, ale każda kolejna sprawa będzie dotyczyła nowego czynu.

Przechodząc na grunt prawa cywilnego to wskazać należy, iż wspólnota mieszkaniowa zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o własności lokali ma możliwość domagania się w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w sytuacji kiedy właściciel lokalu długotrwale zalega z zapłatą opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym w tej sytuacji im więcej korzystnych wyroków karnych stwierdzających, że właściciel danego lokalu lub osoby którym umożliwia korzystanie z tego lokalu, dopuściły się zarzucanego im czynu naruszenia ciszy domowej, tym następnie skuteczniej jest przeprowadzić procedurę sprzedaży przymusowej takiego lokalu na podstawie w/w przepisu art. 16.

Adminion Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

KRS 0000535490
Regon 360355550
NIP 783-17-19-884

Do góry strony