[wr_row][wr_column]

kontrola wspólnoty mieszkaniowej

Kontrola wspólnoty mieszkaniowej to prawo przysługujące każdemu jej członkowi bez ograniczeń. Ustawa o Własności Lokali, regulująca funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, mówi, że:

„Art. 27. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.”

oraz

„Art. 29 Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.”

Ustawa nie zawiera precyzyjnych regulacji w zakresie sposobu kontroli wspólnoty mieszkaniowej. Jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że trudno dokonać takich czynności bez uzyskania dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej w pełnym zakresie. W skład dokumentów źródłowych, które mogą podlegać kontroli wchodzą m. in.:

– kompletna dokumentacja księgowa, łącznie z fakturami i wyciągami bankowymi, zestawieniami sald na poszczególnych kontach księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków z właścicielami lokali,

– kompletna dokumentacja techniczna, ze szczególnym uwzględnieniem książki obiektu budowlanego oraz protokołów przeglądów okresowych wraz z zaleceniami pokontrolnymi,

– uchwały wspólnoty mieszkaniowe wraz z kartami do głosowania, listami obecności z zebrań i protokołami ze spotkań,

– polisy ubezpieczeniowe z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,

– rozliczenia zużycia zimnej wody, ciepłej wody i centralnego ogrzewania wraz z przyjętymi algorytmami,

– kompletna dokumentacja związana z remontami i modernizacjami budynku, począwszy od zestawienia ofert na wykonanie poszczególnych prac, kosztorysów i protokołów odbioru prac.

Kontrola wspólnoty mieszkaniowej – jak do tego doprowadzić?

W jaki sposób doprowadzić do przeprowadzenia kontroli wspólnoty mieszkaniowej? Najlepiej umówić się z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej na zapoznanie się z wybranymi dokumentami w jego siedzibie z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to z jednej strony zarządcy na odpowiednie przygotowanie dokumentów oraz nie sparaliżuje jego funkcjonowania. Przy odrobinie dobrej woli ze strony zarządcy wspólnoty mieszkaniowej nie powinno być problemu z skserowaniem wybranych dokumentów. W przypadku chęci skopiowania znacznych ilości dokumentów należy się umówić na odpłatność z tego tytułu. Podczas spotkania z zarządcą na gorąco warto poprosić o wyjaśnienia dotyczące obszarów, które budzą nasze wątpliwości.

W razie braku czasu na bieżące kontrolowanie pracy zarządcy lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej zachęcamy do skorzystania z usługi audytu wspólnoty mieszkaniowej. Pozwoli nam to na upewnienie się, że nasza wspólnota mieszkaniowa jest obsługiwana zgodnie z przepisami prawa, alternatywnie wskazanie obszarów, które wymagają poprawy.