Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Odwiedzając witrynę naszej spółki, powierzają Państwo swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze chroniąc Państwa prywatność. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

ADMINISTRATOR DANYCH

Informujemy, że Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.adminion.pl jest Adminion Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań – dalej ( Adminion) w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Osoby fizyczne, których dane zbieramy to klienci, potencjalni klienci, pracownicy, kandydaci na pracowników kontaktujący się z nami drogą e-mailową w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, kontaktujących się w celu zawarcia umowy lub w sprawie pracy w Adminion.

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową lub korzystające z usług świadczonych poprzez stronę drogą elektroniczną, zawsze mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika, analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www, analizowania statystyki odwiedzin strony www w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu z którego nastąpiło połączenie).

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane związane z odwiedzaniem naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, a logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP dane użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

ODBIORCY DANYCH

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Adminion, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Adminion , jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Adminion, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione.

ZMIANA CELU PRZETWARZANIA

Jeśli zmieni się cel przetwarzania Państwa danych to poinformujemy o takiej sytuacji, aby mieli Państwo świadomość i mogli skorzystać z przysługujących praw.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez pocztę e-mail. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Państwa żądań określonej czynności zgodnie z celem przetwarzania.

Zgoda, na przetworzenie określonych kategorii danych zawsze w określonym celu, o którą prosimy, np. numer telefonu w celu skontaktowania się z klientem.

Konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez: zarządzanie stroną www, dostosowaniem jej zawartości do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych w cyberprzestrzeni, marketingu własnych usług.

CZAS PRZETWARZANIA

Naszym celem jest ochrona klientów przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania danych zebranych za pomocą strony www. Czas ten określiliśmy:

w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę Adminion).

PAŃSTWA PRAWA

W każdym dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@adminion.pl. Mają Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@adminion.pl. Mają Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych

Dodatkowo mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Adminion. W szczególności stosujemy szyfrowanie SSL, kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji (w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu), dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Adminion. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@adminion.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

Skontaktuj się z nami