Wybickiego 6

61-529, Poznań

61 222 34 93

Obsługa techniczna nieruchomości

Administracja budynkami poznańObowiązek odpowiedniej obsługi technicznej budynków nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa Prawo Budowlane. Przychodzimy z pomocą w tym zakresie świadcząc usługi:

  • profesjonalnego wykonywania okresowych przeglądów technicznych (budowlanych, kominiarskich, gazowych, elektrycznych, przeciwpożarowych) i serwisowania zainstalowanych w budynku urządzeń przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie,
  • rzetelnego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego,
  • skutecznego całodobowego pogotowia technicznego,
  • uczciwego przygotowania i nadzorowania prac remontowo-modernizacyjnych.
 

Obsługa techniczna nieruchomości oznacza zapewnienie bezpieczeństwa rozumianego jako:

  • dbanie o życie i zdrowie swoje oraz pozostałych użytkowników nieruchomości,
  • zabezpieczenie zgromadzonego na terenie nieruchomości majątku,
  • uniknięcie ryzyka poniesienia konsekwencji niewypełnienia obowiązków ustawowych (grzywna, odpowiedzialność karna),
  • możliwość uzyskania odszkodowania z przypadku zaistnienia szkody na terenie nieruchomości.
 

Przegląd budowlany polega na przeprowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywanych i dokumentowanych przez wykwalifikowanych inspektorów. Przegląd budowlany ma za zadanie pomóc właścicielom lub zarządcom zapewnić prawidłowe użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Obowiązki związane z przeglądami technicznymi nakłada na właścicieli i zarządców budynków Ustawa Prawo Budowlane.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Są Państwo zainteresowani powyższymi usługami? Prosimy o skontaktowanie się z nami, a nasi specjaliści przygotują szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa potrzeb. Są Państwo zainteresowani powyższymi usługami? Prosimy o skontaktowanie się z nami, a nasi specjaliści przygotują szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa potrzeb. Oferujemy również usługi w zakresie obsługi technicznej budynków dla klientów biznesowych.

Skontaktuj się z nami